Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansa Lønstrup

 

Ansa Lønstrup : Lyd på museum – Lyd og samtidskunst

 

Det, som i dag benævnes samtidskunst , udgår primært fra billedkunstmiljøerne og kunstakademierne, men samtidskunstener reelt tvær- eller multimedial, idet den benytter sig af forskellige materialer og genstande, som vedrører og appellerer til alle sansemodaliteter: syn, hørelse, taktilitet, lugtesans m.fl. og ofte også til interaktivitet.

    Inden for æstetisk teori opereres der med et begreb om medialiteter som værende lyd, tekst, billede, rum/iscenesættelse. Især i installationskunst vil alle eller flere medialiteter ofte være aktualiseret og til stede, ligesom det selvfølgelig også gælder mediekunst som fx videokunst og andre elektroniske og/eller digitale kunstværker som internetkunst, computerkunst, simultantransmitterede installationer o.l. Her skal lyden tilsyneladende ofte ”dække” eller erstatte alle andre sansemodaliteter end den visuelle, dvs. at lyden kompenserer for fraværet af en fysisk tilstedeværen (taktilitet, lugt, smag m.m.).

    I forlængelse heraf er lyd blevet et afgørende udforskningsregister og et nyt globalt materiale i samtidskunsten. På danske museer og gallerier for moderne kunst og samtidskunst som ARoS, Louisiana, Museum for Samtidskunst, Århus Kunstbygning m.fl. indkøbes og udstilles nu flere internationale kunstneres værker med lyd (Bill Viola, Pipilotti Rist, Tony Ousler, Shirin Neshat m.fl.), ligesom antallet af værker med lyd i de senere år udgør en stor andel af værkerne på eksempelvis afgangsudstillinger på Det Jyske Kunstakademi. I dag undervises og arbejdes der med lyd på såvel de danske som de nordiske kunstakademier.              

    Lydens forholdsvis nye tilstedeværelse på museer og gallerier stiller ikke blot nye krav til museerne om genovervejelser af den fysisk-rumlige og den formidlingsmæssige tilrettelæggelse af udstillingerne. Den giver også anledning til en anden adfærd, spiller op til og stiller krav om et andet oplevelsesberedskab hos de besøgende. Spørgsmålet er, om lyden også betyder en grundlæggende forandring af publikums møde med samtidskunsten og af, hvad samtidskunsten kan foranledige og betyde for publikum.

    Til forskel fra det visuelle rammer lyden os direkte kropsligt og kan i kraft heraf etablere nærværs- og nærhedsfornemmelse: den ”drager” og den bevæger publikum fysisk og mentalt. Samtidig kan lyd – indrammet og iscenesat i et ellers tyst museumsrum – give anledning til en anden opmærksomhed på og koncentration om det lydlige, som vi i den daglige virkeligheds kontekst oftest har et ubevidst, distant eller fortrængende forhold til. I dette koncentrerede museumsmøde kan vi lytte til lyden – og iagttage andre lytte – alt imens lyden samtidig etablerer livagtighed og dermed en stærk modtagerappel i relation til den øvrige kunstneriske og rumlige kontekst. Deri bl.a. ligger den store og globale attraktion i audio visuelle og multimediale kunstværker.

    Projektet vil i samarbejde med Kunstmuseet ARoS og Det Jyske Kunstakademi samt evt. andre udstillingssteder sætte fokus på lydmedialiteten i samtidskunsten gennem en undersøgelse af institutionernes udstillingspraksis omkring værker med lyd og af publikums reaktion derpå. Undersøgelsen vil balancere mellem en receptionsæstetisk, fænomenologisk analyse og en receptionsanalyse fokuseret på kortlægning og analyser af publikums fysiske bevægelser, adfærd og gestiske interaktion med værkerne. Denne vil primært være adfærdsorienteret, dvs. baseret på registrering af publikums orientering, gestik, bevægelser og generelle interaktion med værker med lyd, herunder også den diskursive udlægning heraf.

   

Ansa Lønstrup er lektor og projektleder , c and.mag. i Musikvidenskab og Russisk. I 1982 ansat som adjunkt på Musikvidenskab og Æstetisk Kulturarbejde, AU, 1989 lektor på Musikviden-skabeligt Institut, AU. Fra 2004 lektor på Institut for Æstetiske Fag, tilknyttet Afdeling for Æstetik og Kultur. 2004 studieleder, siden 2005 afdelingsleder/fagleder sammesteds.

    Har skrevet om musik og film ( Musik, film og Filmoplevelse , 1986), musik og medier, musikkens æstetik og kultur, virtuelle og reelle soundscapes samt vokalitet og auditiv kultur ( Stem-men og Øret. Studier i vokalitet og auditiv kultur , 2004). Underviser i tværmedialt laboratoriumpå tværs af medialiteterne tekst, billede, lyd og iscenesættelse. Forskningsfokus aktuelt er lydæstetik, soundscapes, lydmiljø; audiovisuel kultur og oplevelseskultur; lyd og musik som medial udtryksdimension; lyd som medialitet i samtidskunst;auditiv analyse og metoder; lyd og lytning; musikdramatik og tværmedialitet.

    Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd (SHF) 1998-2005, heraf næstformand 1999-2003, medlem af Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk Forskning (NOS-H) 2000-2004, heraf formand i 2 år. Medlem af Statens Musikråd 1999-2003, medlem af Århus Kommunes Kunstråd 2004-2008. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Humanistiske forskningscenter 2000-2004. Medlem af bestyrelsen for Center for Kulturforskning, AU 1998-2000. Medlem af styregruppen for det SHF-finansierede forskningsprojekt ”Moderne Æstetisk Teori” (1993-98), bevillingshaver for det NorFA-finansierede musikforskeruddannelses-netværk ”Skagerak” 1996-1999. Ekstern bedømmer for Norges Forskningsråd 2002-2007. Siden 2007 medlem af Fagkomi-teen for Humaniora under Norges Forskningsråd. 2009-2012 medlem af panel vedr. ESF´s HERA program, tema: ”Humanities as a Source of Creativity and Innovation”.

    Har vejledt 5 ph.d.-afhandlinger, bedømt 10 ph.d. afhandlinger på SDU, KU, AU og Bergens Universitet inden for fagområderne dansens æstetik, film- og medievidenskab, audiovisuel kommunikation, musikvidenskab, æstetik og kultur, multimedier og digital æstetik samt vokalitet.

    Medlem af Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMiD), Dansk Selskab for Musikforskning, Nordisk Sällskap för Interart-Studier (NorSis). 1992 gæsteredaktør på tidsskriftet MedieKultur, (SMiD), 1997-99 medlem af redaktionen for skriftserien ÆstetikStudier , (udg. af forskningsprojektet Moderne Æstetisk Teori). Medlem af redaktionen af Kulturliv i Århus. Fra bjerget til byen 1 , Aarhus Universitetsforlag, 2005