Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nina Gram

Nina Gram : Lydmobilisering i det urbane rum

Mit ph.d.-projekt udvikles under arbejdstitlen Lydmobilisering i det urbane rum . Med udgangspunkt i sammenhængen mellem ”den gode lyd” og ”den gode oplevelse”, arbejder jeg med byen som ramme for mit projekt. Jeg vil helt overordnet undersøge, hvilken funktion lyd har i relation til (den gode) oplevelse af byen og i byen. Denne relation mellem lyd og oplevelse vil jeg undersøge fra en ny vinkel og med et nyt begrebsapparat for øje, nemlig den mobile og mobiliserende lyd. Disse betegnelser angiver både, at jeg arbejder med den transportable lyd, men også at jeg vil undersøge lydens mobiliserende - dvs. genererende og opstartende - evne. Hvilke kropslige, rumlige og emotionelle funktioner kan tilskrives lyd?

    Grundlæggende i projektets begrebsapparat står R. Murray Schafers soundscapebegreb ( The Tuning of the World , 1977). Soundscape defineres bredt og kan derfor betegne både byens lydmiljø og et komponeret musikstykke. Derfor kan soundscape i relation til mit projekt både henvise til byens lydlige rum og til de soundtracks, som anvendes af brugere af mobile lydmedier. Jeg vil dog ikke anvende begrebet ukritisk, eftersom man ved brug af mobile lydmedier har at gøre med et særligt auditivt setup, hvor flere soundscapes synes at være i spil samtidig. Jeg vil se på, hvordan disse lydrum interagerer, sammensmelter og muligvis konkurrerer.

    Projektet har sit teoretiske udgangspunkt i Michael Bull, der under begrebet iPodisering har undersøgt, hvordan vi bruger mobile lydmedier som underlægning til og iscenesættelse af hverdagsoplevelsen. Ligesom hos Bulls vil meget af mit empiriske materiale bestå af interviews med brugere af mobile lydmedier. Denne perceptions- og erfaringsorienterede vinkel vil jeg supplere med en undersøgelse af byggestenene i udvalgte, optagede urbane soundscapes. Gennem en fænomenologisk analyse vil jeg udforske lydmiljøernes kendetegn, for således i detaljer at belyse hvilke auditive elementer, der kan være afgørende for ovennævnte mobilisering.

    Herudover vil jeg med inspiration i Ben Anderssons’ og Ernst Blochs utopi-forståelse forsøgsvist vurdere den lydmobiliserede urbane oplevelse som havende utopiske karaktertræk. Kan den lydmobiliserede oplevelse, der ikke alene baserer sig på byens egne sansemæssige udtryk, men som er delvist konstrueret med henblik på en privat oplevelse, karakteriseres som noget illusorisk eller ligefrem utopisk?

    Jeg vil løbende forholde mine resultater til idéen om ’den gode oplevelse’, som jo er en del af forskergruppens audiovisuelle fokus.

   

Nina Gram arbejder på et ph.d.-projekt, der udfoldes under arbejdstitlen Lydmobilisering i det urbane rum . Jeg er uddannet cand.mag. i Æstetik og Kultur fra Aarhus universitet med en bachelor i Musikvidenskab. De sidste år af mit studium har jeg beskæftiget mig koncentreret med lyd i sociale sammenhænge. Jeg har især været interesseret i lydens funktion i relation til oplevelser i offentlige rum. Dette resulterede i et speciale om lyd på caféer, hvor jeg undersøgte lydens rolle i relation til oplevelsen på caféen. Dette fokusområde videreudvikler jeg i mit ph.d.-projekt, der omhandler den mobile lyds rolle i oplevelsen af det urbane rum, (jf. min projektbeskrivelse).

    Min erhvervserfaring er især centreret omkring PR og kommunikationsarbejde. Jeg har i de seneste år arbejdet med den skriftlige og verbale mediekontakt for forskellige virksomheder og kunstnere. Jeg har bl.a. været ansat hos Have PR & Kommunikation, der specialiserer sig i kulturel PR og kommunikation. Kendetegnende for dette opsøgende pressearbejde har været bredden af de forskellige kulturprojekter. Jeg har arbejdet med projekter inden for bl.a. billedkunst, litteratur, dans, musical, teater m.v.