Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Steen Kaargaard Nielsen

Steen Kaargaard Nielsen : STILLE! HER FONOGRAFERES – Refleksioner over konstitueringen af musik som lydobjekt i tidlig kommerciel fonografi

Målet med dette forskningsdelprojekt i fonografisk lyd og auditiv kultur er at spørge ind til betydningen af udviklingen og udbredelsen af kommerciel fonografi i begyndelsen af det tyvende århundrede for forvaltningen af musik som kulturelt og æstetisk lydkonstrukt i vestlig musikkultur.

    Min overordnede tese er, at kombinationen af den kommercielle udnyttelse og æstetiske udforskning af denne lydteknologi indebar en række fonografiske effekter [Mark Katz 2004], som overordnet set har resulteret i en fremherskende tendens til sonisk dekontekstualisering af musik-som-lyd; en tilstræbelse på, om man vil, at lukke munden på ikke blot  mediets uønskede ’materielle’ lyde, men også på de kontekstuelle lyde, der uvægerligt knytter sig til musikering (Christopher Small 1998). Inden for den særlige fonografiske tradition for realisering eller måske snarere iscenesættelse af musik-som-lyd, tilbød fonogrammet sig som en indbydende værkkonceptuel mulighed for en fortsat dyrkelse af musik forstået som autonom og abstrakt kunst udfoldet i dens egen rene lydverden, snarere end som kulturel og social praksis eller begivenhed. Med den nærmest grænseløse spredning har dette meget indflydelsesrige lyd- og værkkonstrukt i høj grad været med til at forme vores gængse opfattelse af musik-som-lyd.

    For at gøre musik-som-lyd hørbar som et distinkt kulturelt lydkonstrukt og dermed forfølge tesen om dekontekstualisering, vil jeg dykke ned i vores rige kulturarv af indspillet musik, primært fra det tyvende århundredes første tre årtier, med særlig vægt på læsning og diskussion af, hvad der i vore moderne ører nu fremstår som ’primitive’ og ’eksotiske’ fonogrammer, og således både bekræfte og udfordre nutidens fremherskende musik-soniske konventioner.

 

Steen Kaargaard Nielsen er lektor ved Afdeling for Musikvidenskab, del af Institut for Æstetiske Fag ved Aarhus Universitet. Han er specialiseret i forskellige dele af det 20. og 21. århundredes musik fra kompositionsmusik (primært europæisk og amerikansk post-minimalisme) over filmmusik til strejftog ind i populærmusikken. De fleste emnefelter er forbundet af en stadig stigende interesse i fonografi, såvel historisk som nutidig, og de kulturelle praksiser, hvori produktion og (for)brug udspiller sig. Blandt hans fonografisk relevante publikationer er følgende engelsksprogede artikler:  'A change of scene: On the phonographic reconceptualization of the Broadway musical in the 1940s as reflected in commercial Kurt Weill cast recordings' (2005), 'Wife murder as child's game: Analytical reflections on Eminem's performative self-dramatization' (2007), og ‘“And incidentally, the score is quite beautiful”: Work conceptual reflections on the phonographic re-mediations of Max Steiner’s symphonic film score for Gone with the Wind (1939) as soundtrack album’ (2008). Han er pt. bestyrelses- og repertoireud-valgsmedlem i det nationale pladeselskab Dacapo .