Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Thomas Bjørnsten Kristensen

Thomas Bjørnsten Kristensen : Værkets tavshed, værkets støj – dissonante passager i det tyvende århundredes æstetik og kunst

I min forskning beskæftiger jeg mig overordnet med de gensidige relationer og transmediale udvekslingsforhold mellem billedkunst, litteratur og musik. P.t. foregår dette hovedsageligt via mit Ph.d.-projekt, der er en æstetikteoretisk og -historisk undersøgelse af begreberne tavshed og støj med fokus på udviklingen af det tyvende århundredes kunst og kunstforståelse. Tavsheden og støjen synes at blive tilskrevet en form for paradigmatisk status i dele af den moderne kunst hos en række centrale billedkunstnere, forfattere og komponister. I forlængelse af dette vil projektet etablere en analytisk diskurs, der åbner et fælles felt for den moderne kunst, med et andet afsæt end den nominelle og typologiske skelnen mellem eksempelvis avantgarde, modernisme og postmodernisme. Det, man kan betegne som henholdsvis tavshedens og støjens æstetik, genfindes således både som tema, idé, symbol og egentlig kunstnerisk strategi i en mængde moderne værker på tværs af medialiteter og oprindelsestidspunkter. Idet begreberne tavshed og støj anvendes som produktiv indfaldsvinkel, vil projektet endvidere belyse en grundlæggende problematik omkring udsigelse, betydningsdannelse og kommunikation, specielt i forbindelse med værker, der forekommer at være decideret vanskeligt tilgængelige og komplekse, hvor undersøgelsen bl.a. vil koncentrere sig om værkernes gestaltning af en særlig æstetisk effekt eller ’dissonans’.

    I forbindelse med min deltagelse i forskergruppen for audiovisuel kultur, kan mit Ph.d.-projekt på flere måder siges at være forankret i en transponering af de to nøglebegreber tavshed og støj fra det auditives område til både det visuelles og det tekstuelles betydningssfærer. Dette involverer ofte interessante og overraskende betragtninger omkring det lydliges beskaffenhed og skiftende betydning og afspejler bl.a. også den måde, hvorpå opfattelsen af tavshed og støj løbende har ændret sig. Således undersøger projektet endvidere tavshedens og støjens historicitet i forhold til, hvordan de to begreber på forskellig vis iværksættes som intentionelle kategorier, afhængig af tidsmæssig og kulturel kontekst. I forlængelse heraf vil projektet, idet der henvises til et større æstetik- og kunsthistorisk perspektiv, oplagt kunne stille spørgsmål til de såkaldte ”turns”, herunder ”the auditory turn”, angående, hvorvidt ’lyd’ eller det auditive i dag reelt indtager en vigtigere position i relation til kunst, kultur og det æstetiske end det har været tilfældet eksempelvis 100 år tidligere?   

  

Thomas Bjørnsten Kristensen er Ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Æstetik og Kultur, Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse, Aarhus Universitet. Hans Ph.d.-projekt ”Værkets tavshed, værkets støj – dissonante passager i det tyvende århundredes æstetik og kunst” er funderet i en stærk tværfaglig interesse og forskningsmæssig baggrund i Kunsthistorie og Æstetik og Kultur, suppleret med studier i litteraturhistorie. De specifikke interessefelter er bl.a. følgende: Visuel og auditiv kultur, minimalismen, den elektroniske musiks historie, jazzens kultur og historie, digital kunst og lydkunst, fotografiets historie og teori samt nyere amerikansk litteratur. Udover sin akademiske forskning har han jævnligt skrevet artikler og anmeldelser til musikmagasinerne Geiger og Jazz Special . Interessen for musik, lyd og lydkunst-relaterede emner stammer således både fra universitetsstudier og øvrige aktiviteter i forbindelse med den aktuelle musikscene. Sidstnævnte tæller bl.a. radioproduktioner samt PR og arbejde for jazzforeningen Sun Ship, der er baseret i Århus. Desuden har han leveret tekstmateriale og liner notes til en række danske musikere.